Wydziały Urzędu

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Naczelnik Roman Stachurski
tel.: (+48) 22 762 44 90 lub 22 674
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 107
tel.: tel. 22 762 44 90 lub 22 674 11 59
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji, turystyki oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 5. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 6. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne;
 7. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 8. wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Dzielnicy nad Białołęckim Ośrodkiem Sportu, a w szczególności związanych z:
  1. prowadzeniem tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
  2. zatwierdzaniem planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
  3. rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących działalności tych jednostek,
  4. występowaniem z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: