Wydziały Urzędu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Naczelnik Katarzyna Głażewska
ul. Milenijna 2a, 03-130 Warszawa
tel.: 22 811 40 84
faks: 22 811 40 84
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nie posiadających osobowości prawnej, położonych na terenie Dzielnicy i niezliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia;
 3. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
  1. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w rozdziale 85145, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  2. obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy ,
  3. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  4. opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 5. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka województwa;
 8. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 9. przekazywanie danych do biura informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 10. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach;
 11. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: