Wydziały Urzędu

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
p.o. Naczelnika Andrzej Woźniakowski
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
tel.: 22 811 52 41, 22 811 52 67
faks: 22 811 44 39
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Białołęka należą sprawy gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy, a w szczególności:

 1. nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 2. wynajmowanie lokali położonych na obszarze Dzielnicy od innych właścicieli w celu realizacji zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 3. wydzielanie lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 4. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczenia lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 5. rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy, w tym lokali socjalnych, a także wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali, w tym lokali mieszkalnych, przekazanych do dyspozycji Dzielnicy z obszaru innych dzielnic lub z zasobu towarzystw budownictwa społecznego, w ramach puli partycypacyjnej m.st. Warszawy, a także wyrażanie zgody na rozwiązywanie tych umów i potwierdzanie nabycia uprawnień po zmarłym najemcy;
 6. wyrażanie zgody na przekazanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic;
 7. obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
 8. wyrażanie zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali;
 9. udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych m.st. Warszawy, a także występowanie z żądaniami zwrotu tej bonifikaty;
 10. prowadzenie kontroli w celu ustalenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków;
 11. zawieranie ugód z właścicielami lokali w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
 12. wskazywanie tymczasowych pomieszczeń dla dłużnika, którego dotyczy obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, na podstawie tytułu wykonawczego, a nie posiadającego prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego;
 13. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego, oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych, przyznanym osobom zamieszkałym na obszarze Dzielnicy;
 14. wykonywanie nadzoru nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, a w szczególności:
  1. zatwierdzanie planów rzeczowo – finansowych remontów, modernizacji i inwestycji przeprowadzanych przez tę jednostkę oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,
  2. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności tej jednostki,
  3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tej jednostki,
  4. wykonywanie nadzoru nad działaniami podejmowanymi przez jednostkę, a w szczególności nad:
   - przyjmowaniem w zarząd lokali i budynków wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy,
   - utrzymywaniem i eksploatacją zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, w tym dokonywaniem napraw, konserwacji, remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład tego zasobu,
   - zawieraniem, dokonywaniem zmian, rozwiązywaniem umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali m.st. Warszawy, w tym lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, a także wypowiadaniem tych umów, odstępowaniem od nich oraz występowaniem z żądaniem stwierdzenia ich nieważności,
   - pobieraniem czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie lokale m.st. Warszawy, położone na obszarze Dzielnicy, oraz od korzystających z tych lokali bez żadnego tytułu prawnego, w tym występowaniem z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz reprezentowaniem m.st. Warszawy we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tego tytułu,
   - wykonywaniem funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowaniem m.st. Warszawy, wykonywaniem prawa głosu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), w tym wykonywanie nadzoru nad Pełnomocnikami reprezentującymi interesy m.st. Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych,
   - rozkładaniem kaucji zabezpieczającej na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów, oraz zwalnianiem z obowiązku jej zapłaty, a także jej zwrotu po opróżnieniu lokalu przez najemcę lub po nabyciu przez niego prawa własności tego lokalu,
   - występowaniem przed sądami i innymi organami w sprawach wyżej wymienionych, w tym dotyczących utrzymywania i eksploatacji gminnego zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 15. powierzanie jednostce wymienionej w pkt 14 zarządzania gminnym zasobem lokalowym, położonym na obszarze Dzielnicy, oraz zarządzania terenami i obiektami położonymi na obszarze Dzielnicy, nie przekazanymi innym podmiotom;
 16. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawę, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi prawo własności nieruchomości lokalowej lub ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lokalowej;
 17. prowadzenie ewidencji praw nabytych w drodze spadkobrania określonych w pkt 16;
 18. przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;
 19. podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: