Wydziały Urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Naczelnik Jerzy Leszczełowski
tel.: 22 510 31 92, 22 510 31 31
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 301b
tel.: 22 510 31 92
faks: 22 510 32 10
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka należy prowadzenie spraw z zakresu architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

  1. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);
  3. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom;
  4. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
  5. przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji Dzielnicy;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
  7. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: