Wydziały Urzędu

Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy
Naczelnik Sławomir Szyszkowski
tel.: 22 510 32 28
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 225
tel.: 22 510 32 28
faks: 22 510 32 28
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy położonych na obszarze właściwej dzielnicy m.st. Warszawy:
  1. zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy,
  2. stanowiących wolne lokale mieszkalne w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek;
 2. wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;
 3. prowadzenie spraw z zakresu nabywania w drodze umowy sprzedaży w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym, wymienione w aneksie dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na dany rok i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy
 4. prowadzenie spraw z zakresu nabywania innych praw związanych z nieruchomością, w tym prawa użytkowania wieczystego i praw rzeczowych ograniczonych
 5. prowadzenie spraw z zakresu nabywania, do zasobu gruntów gminnych, części nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, jeżeli zgodnie z opinią Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, części te nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zgodnie z art.113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.);
 6. prowadzenie rokowań w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz przygotowywanie dokumentów w celu sporządzenia aktów notarialnych na podstawie odrębnych upoważnień:
  1. przygotowywanie i składanie wniosków wywłaszczeniowych w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, w stosunku do nieruchomości, których nie można nabyć w drodze umowy cywilno-prawnej,
  2. przygotowywanie i składanie wniosków o ustalenie odszkodowania;
 7. przygotowywanie i kierowanie odpowiednich wniosków dotyczących dokonania wpisów na rzecz m.st. Warszawy w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości, w stosunku do nieruchomości pozyskanych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.);
 8. ustalanie stanu prawnego nieruchomości w tym:
  1. ustalanie zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli bądź ich następców prawnych, w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami, w których prowadzona jest sprzedaż lokali,
  2. ustalanie, czy w stosunku do tych nieruchomości toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 34 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.);
 9. określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 10. ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 11. udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 12. składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.);
 13. zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia dzielnicom, w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece;
 14. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 15. wyrażanie zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) dla nieruchomości m.st. Warszawy;
 16. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowań umożliwiających podjęcie przez Prezydenta m.st. Warszawy czynności zmierzających do przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości, wyznaczenia terminów dodatkowych, ustalenia opłaty dodatkowej oraz rozwiązania umów użytkowania wieczystego;
 17. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;
 18. przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie art. 2a ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.);
 19. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, uwzględniającym w szczególności udostępnianie tych nieruchomości w sprawny sposób;
 20. w zakresie mienia przekazanego zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy: zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. Warszawy o powierzchni do 1.000 m2, zgodnie z zasadami określonymi w tych zarządzeniach, z wyłączeniem:
  1. służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
  2. położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy m.st. Warszawy,
  3. pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;
 21. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz nabywanie innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami;
 22. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej;
 23. prowadzenie spraw określonych w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717l, z późn. zm.).
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: