Wydziały Urzędu

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Naczelnik Elżbieta Ciszewska
tel.: 22 676 76 83
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 132, 133, 139
tel.: ewid. dział. gosp. 22 510 31 43, 22 510 32 21, alkohole i handel obwoźny 22 51 03 122, 22 510 32 95
faks: 22 510 31 66
e-mail:
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja,
 4. przygotowywanie projektów zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i przesyłanie danych z wniosku, wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 6. przyjmowanie od przedsiębiorców, nie mających nadanego numeru NIP, danych z wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i przesyłanie ich, wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu nadania numeru NIP, a także do właściwego urzędu statystycznego,
 7. przesyłanie uzupełnionych o numer NIP danych z wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 8. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych,
 9. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.),
 10. udział  w  kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 11. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w zakresie:
  • zaszeregowania pól biwakowych,
  • odmowy wpisu obiektu do ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  • wykreślenia obiektu z ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  • nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,   
 1. kontrola legalności zajmowania terenów miejskich i pasów drogowych dróg publicznych przez osoby prowadzące handel obwoźny, a także podejmowanie działań zmierzających do likwidacji handlu obwoźnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 2. kontrola przestrzegania przez osoby prowadzące handel obwoźny umów zawartych z zarządcami terenów miejskich oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wydanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne Urzędu wykonujące funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych,
 3. kontrola prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel,
 4. kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej,
 5. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), w tym:
  • przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
  • kontrola prawidłowości opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczeń,
  • udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych, dotyczących obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w tym zakresie,
  • monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w dzielnicy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  • przekazywanie do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego wniosków przedsiębiorców o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 1. przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej dzielnicy i monitorowanie jego realizacji,
 2. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 3. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych,
 4. przekazywanie do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań,
 5. przekazywanie, na wniosek Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla dzielnicy;”.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: