Wydziały Urzędu

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy
Naczelnik Monika Walczak
tel.: 22 510 31 10, 22 510 31 09
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 123
tel.: (+48) 22 510 31 10
faks: (+48) 22 676 69 14
e-mail:
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:
 1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy, w tym m.in. przygotowywanie materiałów na sesję, sporządzanie protokołów z sesji, prowadzenie rejestrów uchwał i stanowisk oraz druków kierowanych na sesje, przekazywanie uchwał i stanowisk do odpowiednich organów m.st. Warszawy a także komórek organizacyjnych Urzędu i Urzędu Dzielnicy;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna i organizacyjna komisji Rady Dzielnicy, w tym m.in. przygotowywanie materiałów na posiedzenia, prowadzenie wykazu uchwał i stanowisk oraz sporządzanie i aktualizacja harmonogramu posiedzeń;
 3. prowadzenie rejestrów interpelacji, zapytań i wniosków radnych Dzielnicy i monitorowanie terminu udzielania odpowiedzi zgodnie z zapisami Statutu Dzielnicy;
 4. wprowadzanie, aktualizacja i zatwierdzanie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy informacji z zakresu działania Rady Dzielnicy;
 5. przygotowywanie i przekazywanie do opublikowania na stronie internetowej Dzielnicy informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady Dzielnicy;
 6. obsługa kancelaryjno-biurowa radnych Dzielnicy, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy oraz Przewodniczących komisji Rady Dzielnicy;
 7. zbieranie, rejestrowanie, przechowywanie i przygotowywanie do publikacji kopii oświadczeń majątkowych radnych złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy;
 8. prowadzenie spraw związanych z obsługą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka;
 9. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, obsługą i funkcjonowaniem jednostek niższego rzędu, w tym:
  • obsługa i zapewnianie warunków techniczno-materialnych pracy komisji lub innych jednostek wyborczych,
  • wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do organów jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy,
  • ewidencja i kontrola wydatków jednostek niższego rzędu w Dzielnicy,
  • organizacja i obsługa spotkań organów jednostek niższego rzędu w Dzielnicy z Zarządem Dzielnicy,
  • udzielanie pomocy jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy w wypełnianiu ich statutowych zadań,
  • przechowywanie dokumentacji, w tym uchwał i sprawozdań,
  • obsługa kancelaryjno-techniczna;
 10. opracowywanie planów wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy;
 11. koordynowanie obiegu i terminowości rozpatrywania oraz udzielania odpowiedzi na skargi wpływające do Rady Dzielnicy;
 12. przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących Rady Dzielnicy;
 13. organizowanie spotkań okolicznościowych radnych Dzielnicy.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: