Wydziały Urzędu

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Naczelnik Ireneusz Gajewski
tel.: 22 510 31 16
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 112
tel.: 22 510 31 16
faks: 22 510 32 37
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym w zakresie wskazanym przez Burmistrza;
  2. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  3. zarządzanie drogami wewnętrznymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, stanowiącymi własność m.st. Warszawy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom;
  4. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego;
  5. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy - rocznych i wieloletnich;
  6. opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;
  7. prowadzenie spraw związanych z remontami placówek oświatowych.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: