Wody powierzchniowe

Teren Białołęki obfituje w naturalne i sztuczne cieki wodne.

Dawną rzekę Skurczę na początku tego stulecia całkowicie przebudowano i nazwano kanałem Henrykowskim. Wcześniejszym odpowiednikiem płynącym przez tereny dzielnicy kanału Bródnowskiego była rzeka (strumień) Rowa. Dopływy do Rowy to obecnie doprowadzalniki A i B na Lewandowie. Rzeka Długa (obecnie nazywana również kanałem Markowskim) wcześniej nosiła nazwę Ząza. Ostatnie dwie wymienione rzeki należały do zlewni Bugu.

Wody powierzchniowe
na terenie Białołęki

Rzeka Wisła10 123 m
Kanał Henrykowski9 638 m
Kanał Żerański9 240 m
Rzeka Długa5 450 m
Kanał Bródnowski3 600 m
Doprowadzalnik B3 270 m
Doprowadzalnik A2 640 m
Struga Jabłonna 1 838 m

Czystość wód uwarunkowana jest oczyszczaniem ścieków. Na terenie dzielnicy działa oczyszczalnia ścieków Czajka. Teren oczyszczalni zajmuje obecnie 56 ha. Projektowana przepustowość to 400 tys. m³/dobę. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1974 roku, natomiast przekazanie do eksploatacji w roku 1991. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna. Oczyszcza ścieki komunalne i przemysłowe. Oczyszczalnia jest stale modernizowana. Dotychczas zmieniono system napowietrzania z powierzchniowego na wgłębny, wybudowano stację odwadniania osadów odstępując od lagunowania osadów.

Pomimo niedoskonałości technologii, jak potwierdzają wyniki badań, oczyszczalnia uzyskuje dobre efekty oczyszczania. Obecnie planuje się kompleksową modernizację oczyszczalni. Istnieje także lokalna oczyszczalnia ścieków przy ul. Kobiałka.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: