Wody podziemne (studnie oligoceńskie)

Oligoceński poziom wodonośny, występujący zazwyczaj na głębokości 180 - 250 m, stanowi zbiornik wód podziemnych o dobrej i trwałej jakości, ze względu na występowanie w jego nadkładzie odpowiedniej izolacji od zanieczyszczeń powierzchniowych.

Ogólnodostępne punkty czerpania wody oligoceńskiej (trzeciorzędowej):

  • ul. Porajów - ujęcie czynne cały rok,
  • ul. Mehoffera - ujęcie czynne cały rok,
  • ul. Krokwi - przy stacji benzynowej, ujęcie czynne w okresie letnim

Zdroje uliczne ogólnodostępne:
  • ul. Ostródzka - punkt czerpania uzdatnianej wody ze studni o głębokości 31 i 32 m, czyli z pokładów czwartorzędowych.

Woda z każdego z wyżej wymienionych punktów, dostępnych dla ludności, jest badana pod względem bakteriologicznym i fizyczno-chemicznym, jeden raz w miesiącu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

W przypadku występowania jakichkolwiek przekroczeń punkt jest zamykany, a jakość wody w trybie pilnym, dostosowywana do wymaganych norm dla wody pitnej.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: