Rolnictwo

Na terenie dzielnicy znajduje się 1030 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. Powierzchnia ogólna gruntów gospodarstw indywidualnych wynosi 2184 ha, zaś łączna powierzchnia użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) - 2018 ha.

Średni obszar gospodarstwa w Dzielnicy Białołęka wynosi 2,0 ha. W Białołęce gleby są na ogół słabe. Dominują grunty IV i V klasy (aż 80,5% użytków rolnych) i grunty klasy VI (10,8%). Grunty klasy II i III stanowią 8,7%. Do terenów wykorzystywanych pod uprawę można zaliczyć również 6 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 65,7 ha. Powierzchnia szklarni wynosi 50.000 m², powierzchnia tuneli foliowych - 90.000 m².

W indywidualnym rolnictwie produkcja warzyw pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe) oraz w gruncie stanowi znaczny udział w zasiewach. W ogólnej uprawie warzyw pod osłonami udział pomidorów oraz ogórków wynosi ok. 80%. Ponadto w szklarniach i tunelach foliowych uprawia się głównie sałatę i rzodkiewkę. Uprawa warzyw w gruncie prowadzona jest na większą skalę w osiedlu Marcelin, gdzie gleby są nieco lepsze niż w innych rejonach oraz utrzymują się tu duże tradycje produkcji ogrodniczej, nasiennictwa i hodowli. Najczęściej uprawianymi warzywami w gruncie są: pomidory, pory, selery, rzodkiewka, kapusta pekińska, kapusta wczesna, kukurydza cukrowa.

Ważną pozycję w uprawie pod osłonami zajmują rośliny ozdobne, wykorzystywane jako przybranie do bukietów (Asparagus Plumosus, Asparagus Sprenger, Calla). Uprawa kwiatów odbywa się głównie pod osłonami. Najczęściej są to goździk, gerbera, irys, róża i okazjonalnie chryzantema.

Stan pogłowia w gospodarstwach indywidualnych przedstawia się następująco: bydło - ok. 110 szt., trzoda chlewna - ok. 90 szt.

W ostatnich latach dominuje wyraźna tendencja do zmiany użytkowania gruntów z celów rolniczych na zabudowę mieszkaniową, pod wpływem rosnących potrzeb rynku mieszkaniowego i niskiej opłacalności produkcji rolnej, szczególnie na małych działkach. Użytki rolne, które nie zostały przeznaczone jeszcze pod budownictwo nie są w pełni wykorzystywane, nastąpił znaczny wzrost gruntów odłogujących. Aktualnie prowadzone są uprawy rolne na niespełna 25% gruntów użytkowanych przez rolników. Głównym powodem zaniechania uprawy gruntów jest mała opłacalność produkcji rolnej.

Obecnie w miarę intensywna produkcja rolnicza odbywa się w formie upraw pod osłonami. Specjalistyczne gospodarstwa są na ogół nowoczesne i wykazują możliwości dalszego rozwoju. Takie gospodarstwa występują w os. Marcelin, Tomaszew, Kępa Tarchomińska, Choszczówka, Kobiałka, Szamocin, Buków. Wielu rolników z tych terenów potrafi dostosować swoją produkcję do obecnych wymogów rynku, który stawia coraz większe wymagania w zakresie jakości towaru, opakowań i terminowości dostaw. Jednak i ta forma upraw uległa znacznemu zmniejszeniu.

Wiele szklarni i tuneli foliowych rozebrano lub przekształcono na inną działalność poza rolniczą. W porównaniu z 1994 r. należy przyjąć, iż aktualnie na terenie dzielnicy funkcjonuje ok. 35% szklarni i tuneli foliowych.

Pozytywne aspekty funkcjonowania rolnictwa w Dzielnicy Białołęka są następujące:

  • bliskość położenia największego w Polsce rynku żywności - duży i zróżnicowany popyt na produkty rolne,
  • wyższa od średniej krajowej wydajność z upraw pod osłonami,
  • duży dostęp do wiedzy fachowej z zakresu rolnictwa, marketingu, ekonomiki.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: