Struktura gruntów Dzielnicy Białołęka

Struktura gruntów Dzielnicy Białołęka [ha]

Użytki rolne

· grunty rolne
· sady
· łąki i pastwiska trwałe
4 062

2 468
102
1214
Grunty zabudowane i zurbanizowane
· tereny mieszkaniowe 
· tereny przemysłowe
· inne tereny zabudowane
· zurbanizowane tereny niezabudowane
· tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
1 708
408
550
114
130
5
Tereny komunikacyjne
· drogi
· treny kolejowe i inne
501
366
135
Grunty pod wodami 
332
Lasy i zadrzewienia
· lasy i grunty leśne
· grunty zadrzewione i zakrzewione
1 068
904
164
· tereny różne
· nieużytki
75
59 
Razem: 7 304


Źródło informacji: Przegląd Statystyczny Warszawy – III kwartał 2007 wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: