Ochrona przyrody

Pomimo, że na terenie Białołęki nie występują parki narodowe czy krajobrazowe, duża część terenów zielonych objęta jest różnorodną formą ochrony.

Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29.08.1997 na terenie ówczesnej gminy Białołęka utworzono obszar chronionego krajobrazu, wchodzący w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego celem jest ochrona wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów i powiązania ich z krajowym systemem obszarów chronionych. Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozporządzeniem z dnia 23.12.1998 (Dz.U. Nr 166, poz. 1224) uznał za rezerwat przyrody pod nazwą Ławice Kiełpińskie obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących rzeki Wisły, którego część o powierzchni 88,26 ha znajduje się na terenie Białołęki.

Na terenie dzielnicy znajdują się również parki i ogrody zabytkowe objęte opieką Konserwatora Zabytków, w których występuje kilkadziesiąt pomników przyrody i drzew cennych pod względem przyrodniczym. Są to:

  • Park Dworski w Buchniku przy ul. Stasinek, budynek mieszkalny wraz z otaczającym go drzewostanem o charakterze pomnikowym tworzącym park krajobrazowy przy ul. Dębowej,
  • założenie parkowo-pałacowe przy ul. Mehoffera 2,
  • Park Leśny w Choszczowce i Białołęce Dworskiej.

Szczególną ochroną objęte są porośnięte lasem wydmy w Nowodworach i Tarchominie oraz otulina rezerwatu Czarnej Strugi w okolicy osiedla Olesin.

Na terenie dzielnicy znajduje się 88 pomników przyrody, głównie dębów, które występują pojedynczo lub w skupiskach. Duże skupiska dębów szypułkowych - pomników przyrody - występują przy ul. Modlińskiej 199 (12 szt.), w parku Wiśniewo (14 szt.) i przy ul. Leśnej Polanki (9 szt.).
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: