Najczęściej załatwiane sprawy

Tytuł: Architektura
Opis: Administracja architektoniczno-budowlana
 1. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 3. Wydawanie decyzji zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę
 4. Dokonywanie zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych
 5. Wydawanie dziennika budowy
 6. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
 7. Dokonywanie zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 8. Rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych

Polityka przestrzenna
 1. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Realizacja urbanistyczna
 1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 3. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/26
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: