Najczęściej załatwiane sprawy

Tytuł: Gospodarka nieruchomościami
Opis: Nabywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 1. Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym

Najem, dzierżawa, użyczenie
 1. Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów
 2. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntów
 3. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestcji liniowych
 4. Użyczenie gruntu

Odszkodowania
 1. Odszkodowania za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości
 2. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
 3. Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone
 4. Odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego

Podziały nieruchomości
 1. Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
 2. Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne
 3. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 1. Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach
 1. Zezwolenie na wykreslenie hipoteki
 2. Ustanowienie służebności gruntowej

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
 1. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 2. Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 3. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, udzielana osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona
 4. Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 5. Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego
 6. Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 1. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Zgody właścicielskie
 1. Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów

Zwroty nieruchomości
 1. Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
 2. Odszkodowania za nieruchomości przejęte tzw. Dekretem Warszawskim

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/167
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: