Plany miejscowe

Opracowania urbanistyczne

Z końcem 2003 roku stracił moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. W dniu 10.10.2006 Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXXXII/2746/2006 przyjęła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Rysunek studium jest dostępny na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania. Poniżej zamieszczono informacje o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i projektach planów opracowywanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Mapa Warszawy z planami miejscowymi

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Białołęka:
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Kobiałka Mochtyńska
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rej. Annopol-Centrum
 3. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - os. Skarbka z Gór cz. I
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Berensona
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Lemiesz
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodworów Wsch. Cz. I
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodworów Wsch. Cz. II Uwaga! Wschodnia część planu została zastąpiona planem Nowodworów Południowych
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Brzeziny cz. I
 9. Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego - Henryków Wiśniewo Uwaga! Uzupełnienie pod nr 19
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Osiedla Piekiełko
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszaru X-71 cz. I
 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar O-51 i X-71 (Lewandów)
 13. Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego - os. Białołęka Dworska (cz. zach.) i Dąbrówka Grzybowska
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Skarbka z Gór cz. II
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rej. - ul. Krokwi
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rej. - ul. Fletniowej
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Brzeziny I a
 18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - os. Henryków Wiśniewo (rejon ulic Żywiczna, Sąsiednia)
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy Północnej
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy Południowej
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - X 71 część II i O-50
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. os. Brzeziny (przy ul. Juranda ze Spychowa)
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Brzeziny cz. II
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. obsz. Żerania Wschodniego w rejonie ul. Smugowej
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. obsz. Żerania Wschodniego w rejonie ul. Bruszewskiej
 26. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Annopol- Centrum
 27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszar X-71 cz. III (rejon Grodzisk)
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dąbrówka Szlachecka cz. pn.
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Dąbrówka Szlachecka
 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Os. Białołęka Dworska cz. zach. i Dąbrówka Grzybowska
 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Marcelin
 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Białołęka Wieś
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin – część I
 34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin – część IV
 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy w rejonie ulicy Światowida część 1.
 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin – część II
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy w rejonie ulicy Światowida część 2
 38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ulicy Modlińskiej
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Henrykowa
 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodworów Południowych
Z dniem 11 lipca 2003 weszła w życie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80 z dnia 10.05.2003, poz. 717). W związku z zawartymi w niej przepisami, prace nad częścią projektów planów będących w trakcie opracowywania będą kontynuowane w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994, poz. 415 z późn. zm.). Będzie to dotyczyło projektów planów, w przypadku których zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego ukazało się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. W stosunku do pozostałych projektów, procedura będzie musiała zostać powtórzona a projekty będą musiały zostać wykonane zgodnie z wymogami nowej ustawy.


Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Białołęka:
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. Obsz. TP-41 cz. płd* .
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Trasy Mostu Północnego (na odcinku od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin część III
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin część V
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin część VI
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i proj. Trasy Olszynki Grochowskiej
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Wysockiego –Odrowąża część I
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Anecina Północnego
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodwory Północne
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Kąty Grodziskie
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Brzezin
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszaru Białołęki Dworskiej część wschodnia
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszaru Anecina Południowego
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy Północnej
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Buchnika
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kępy Tarchomińskiej
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszaru Mańki-część zachodnia
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszar Mańki – część wschodnia
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ul. Kobiałka
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Piekiełko
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Augustowa


*projekt planu opracowywany w trybie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r., która straciła moc z dniem 11 lipca 2003 r.

Pozostałe projekty planów opracowywane w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo (zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. Nr 80 z dnia 10.05.2003, poz. 717):
 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
 1. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 2. granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 3. granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
 4. granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;
 5. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
 6. granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: