Studium zagospodarowania


Możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego Na terenach dzielnicy Białołęka zdecydowaną przewagę mają własności prywatne. Spośród terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedynie osiedle Tarchomin IV i część osiedla Nowodwory to tereny wywłaszczone pod budowę osiedli mieszkaniowych. Tereny te są częściowo rozdysponowane. Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej możliwa jest jedynie jako uzupełnienie istniejących osiedli. Obszarami potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa są także tereny położone we wschodniej części dzielnicy należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej wymaga opracowania planów miejscowych określających rozwiązania zapewniające prawidłową obsługę nowych zespołów mieszkaniowych i realizację infrastruktury technicznej, która wg stanu na dziś jest niewystarczająca szczególnie w zakresie kanalizacji i układu drogowego.

obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy wielorodzinnej (możliwe uzupełnienie nową zabudową) obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy jednorodzinnej (możliwe uzupełnienie nową zabudową) obszary objete obowiązkiem utrzymania stałego nieprzekraczalnego procentu zieleni w zagospodarowaniu działki
obszary rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy wielorodzinnej obszary rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy jednorodzinnej rejony dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej na obszarach o innej funkcji podstawowej


Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej możliwa jest na objętych obowiązującymi planami miejscowymi na terenach osiedli Winnica, Brzeziny, Lewandów, Skarbka z Gór, Berensona i fragmentach strefy X-71. Pozostałe tereny osiedli, które mogą potencjalnie zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nie mają zatwierdzonych planów miejscowych (część z tych planów znajduje się w trakcie opracowania). Teksty obowiązujących planów miejscowych dostępne są w części zatytułowanej "opracowania urbanistyczne".

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: