Handel obwoźny


Wykaz miejsc, na których dopuszcza się
prowadzenie handlu obwoźnego


Dzielnica Białołęka

 1. H. Ordonówny w pobliżu Światowida, dz. nr 4/6, obręb 4-01-19 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 72
  • liczba stanowisk: 6
  • powierzchnia stanowisk: 12
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): warzywa, owoce, kwiaty
  • okres prowadzenia handlu: cały rok (lokalizacja do czasu wejścia w teren inwestycji związanej z budową linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym)
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103116

 2. H. Ordonówny - Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej, dz. nr 4/3, obręb 4-01-19 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 40
  • liczba stanowisk: 1
  • powierzchnia stanowisk: 40
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
  • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 5589000

 3. Śreniawitów, dz. nr 3, obręb 4-03-22 (poza pasem drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 40
  • liczba stanowisk: 1
  • powierzchnia stanowisk: 40
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
  • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: BGN Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103170

 4. Ćmielowska, dz. nr 15, obręb 4-03-05 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 80
  • liczba stanowisk: 2 lub 8
  • powierzchnia stanowisk: 40 lub 10
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne lub truskawki
  • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII lub sezonowo 1.V - 31.VII
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103116

 5. Stefanika - Światowida, dz. nr 228/1, obręb 4-01-22 (poza pasem drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 40
  • liczba stanowisk: 1
  • powierzchnia stanowisk: 40
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
  • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: BGN Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103170

 6. Ćmielowska - Myśliborska, dz. nr 13, obręb 4-03-05 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 40
  • liczba stanowisk: 1
  • powierzchnia stanowisk: 40
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
  • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103116

 7. Majolikowa, dz. nr 6/8; 6/10; 6/12, obręb 4-03-01 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 120
  • liczba stanowisk: 12
  • powierzchnia stanowisk: 10
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
  • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103116

 8. Ostródzka, dz. nr 29/1, obręb 4-16-25 (poza pasem drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 40
  • liczba stanowisk: 1 lub 4
  • powierzchnia stanowisk: 40 lub 10
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne lub truskawki
  • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII lub sezonowo 1.V - 31.VII
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: BGN Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 5103170

 9. Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 210
  • liczba stanowisk: 15
  • powierzchnia stanowisk: 14
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
  • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 5589000

 10. Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 42
  • liczba stanowisk: 2
  • powierzchnia stanowisk: 21
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
  • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 5589000

 11. Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 62,40
  • liczba stanowisk: 4
  • powierzchnia stanowisk: 15,60
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
  • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 5589000

 12. Mehoffera, dz. nr 1/1, obręb 4-03-19 (w pasie drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 24
  • liczba stanowisk: 2
  • powierzchnia stanowisk: 12
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
  • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 5589000

 13. Modlińska 42, dz. nr 116, obręb 4-06-08 (poza pasem drogowym)
  • powierzchnia miejsca: 15
  • liczba stanowisk: 1
  • powierzchnia stanowisk: 15
  • przedmiot sprzedaży (asortyment): artykuły spożywcze
  • okres prowadzenia handlu: cały rok
  • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZGN Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, tel. 22 8116859

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie handlu obwoźnego
na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Regulacje prawne:

 1. Zarządzenie Nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. z późn. zm.
 2. 1.Uchwała Nr 1949/2014 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2014 r.

 1. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny warzywami, owocami, kwiatami (pkt 1z wykazu) przyjmowane są nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia handlu (pierwszeństwo mają kupcy, którzy aktualnie w danym miejscu, na podstawie tytułu prawnego, prowadzą handel obwoźny)
 2. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny truskawkami (pkt 4 i 8 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia handlu
 3. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny kwiatami, zniczami w związku ze Świętem Zmarłych (pkt 7 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 1 sierpnia roku, w którym będzie prowadzona sprzedaż (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane)
 4. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny choinkami w związku ze świętem Bożego Narodzenia (pkt 3, 4, 6, 8 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 1 września roku, w którym będzie prowadzona sprzedaż (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane)
 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc na handel obwoźny mają kupcy z Dzielnicy Białołęka, następnie m.st. Warszawy, a w następnej kolejności kupcy z innych miast, wsi itp.
 6. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia w Wydziale Obsługi Mieszkańców (decyduje data złożenia, a w przypadku tej samej daty numer kancelaryjny)
 7. Wnioski kupców, którzy posiadając decyzje na zajęcie pasa drogowego w poprzednich latach, a nieterminowo wnieśli opłaty za wydane decyzje nie będą rozpatrywane pozytywnie
 8. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń sprzedaje parasol upoważniający do prowadzenia handlu przy ul. H. Ordonówny w pobliżu Światowida, po uiszczeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłata do wglądu)
 9. Kupcy, którzy uzyskają zgodę na zajęcie pasa drogowego obowiązani są do zajęcia miejsca zgodnie z otrzymaną mapką
 10. Rozpatrywanie wniosków następuje przez komórki wymienione w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego.
 11. Wydane decyzje dot. handlu obwoźnego przekazywane są do wiadomości Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i Straży Miejskiej.
 12. Kontrolą legalności zajmowania terenów znajdujących się w posiadaniu m.st. Warszawy przez osoby prowadzące handel obwoźny zajmuje się Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń we współpracy ze Strażą Miejską
 13. Kontrolą prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów zajmuje się Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.
 14. Z dniem 4 czerwca 2014 r. traci moc Uchwała Nr CCLXII/456/2010 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 2 marca 2010 r.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: