Programy unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007–2013 zostanie ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Więcej na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Więcej na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM)

Jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Celem głównym RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Więcej na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Uczenie się przez całe życie

Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.

Podprogramy:

  • Comenius - edukacja przedszkolna i szkolna
  • Erasmus - szkolnictwo wyższe
  • Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Grundtvig - edukacja dorosłych
  • Wizyty studyjne - wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacji
  • Wizyty przygotowawcze LLP - w ramach Wizyt możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu w ramach programów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig.

Więcej na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Młodzież w działaniu

Program adresowany do młodzieży w wieku 13 - 30 lat oraz pracowników młodzieżowych. Wspiera działania podejmowane przez młodych ludzi w czasie wolnym od nauki, czyli edukację pozaformalną.

Więcej na stronie Młodzież w działaniu

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: